❄️วิธีเก็บ-รักษาอาหารแช่แข็ง

❄️วิธีเก็บ-รักษาอาหารแช่แข็ง

วิธีที่ 1: แบ่งวัตถุดิบให้หยิบออกมาใช้ได้ง่าย ไม่ต้องนำออกมาละลายทั้งหมด

วิธีที่ 2: หลีกเลี่ยงการนำอาหารกลับไปแช่แข็งซ้ำ คุณภาพอาหารจะลดลง

วิธีที่ 3: ปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิทเพื่อไม่ให้ Freeze Burnหรือรอยแห้งที่เกิดจากน้ำแข็งบนเนื้อสัตว์

วิธีที่ 4: แยกเเละจัดเก็บประเภทของอาหารไม่จุกรวมกันเป็นก้อนเพื่อให้ความเย็นทั่วถึง